Vacatures

Hieronder vindt u een overzicht van onze vacatures; 

Directeur-bestuurder  Cocon Wonen, circa 24 uur p/w flexibel in te delen

 

FUNCTIEPROFIEL

Cocon Wonen

 

Cocon Wonen is een sociaal betrokken organisatie die op not-for-profit basis in de regio Soest woonruimte verhuurt, met hieraan gelieerde ondersteunende diensten en voorzieningen. De organisatie is primair gericht op 50+ senioren, maar waar mogelijk ook op anderen voor zover dit bijdraagt aan een goed woonklimaat. Cocon Wonen werkt vanuit de visie dat zij ook in de komende jaren een vooraanstaande rol blijft spelen bij het huisvesten van senioren en anderen die opteren voor een beschutte woonomgeving. Mede door de vergrijzing, de maatschappelijke ontwikkeling en het groeiend aantal eenpersoons-huishoudens is er behoefte aan een organisatie die niet alleen woonruimte verhuurt, maar ook ondersteunende (zorg)diensten faciliteert.

 

De stichting (opgericht in 1971) is met circa 530 verhuureenheden een kleine lean en mean georganiseerde, toekomstgerichte woningstichting en de grootste gespecialiseerde seniorenhuisvester in Soest. Cocon Wonen beschikt over drie wooncomplexen met service; Honsbergen en De Vijverhof en de serviceflat De Drie Eiken en een deel van het wooncomplex De Heybergh in Soesterberg. Men woont zelfstandig en kan, indien noodzakelijk, zorg inroepen. Alle appartementen in deze complexen zijn voorzien van een aantal voorzieningen speciaal voor senioren. Elk woongebouw beschikt over een huismeester, alarmeringssysteem, bibliotheek, hobbyruimte, wasserette, pedicure, multifunctioneel centrum, logeerkamers en een actieve bewonerscommissie.

 

Cocon Wonen is geen Toegelaten Instelling en wordt dan ook niet getoetst door de Autoriteit Woningcorporaties, echter volgt waar dit kan en wenselijk is de brancherichtlijnen/-code.

 

Uitdagingen

 • Nieuwbouw

      Er zijn ver gevorderde plannen om De Vijverhof en het naastgelegen Orlandoterrein in Soest

      verder te ontwikkelen waarbij 49 seniorenwoningen extra gerealiseerd worden. Daarna wordt De

      Drie Eiken in Soesterberg vervangen door nieuwbouw. Hierdoor zou het tekort aan dit type

      woningen in Soest grotendeels worden opgelost. Dit is een grote uitdaging op alle vlakken waarvoor

      per project een projectteam zal worden opgezet onder leiding van de directeur-bestuurder.

 • Imago en netwerk in de regio

      Inmiddels staat Cocon Wonen goed op de kaart en wordt gevonden door woningzoekenden. Echter              als toekomstgerichte organisatie is verder investeren in de netwerken in Soest en omliggende

      regio essentieel voor optimale samenwerking met ketenpartners, overheden en andere instelling

      en bedrijven.

 • Werkorganisatie

      Recente jaarverslagen laten een woningstichting zien die een gezonde basis heeft en ruimte biedt                voor de toekomst. Gedurende de afgelopen jaren is op basis van een strategisch koersdocument

      gewerkt aan het professionaliseren van de werkorganisatie, het optimaliseren van processen en de

      goede verbinding met huurders. Het verder borgen hiervan en het verder bouwen aan een

      slagvaardig team van medewerkers en de relaties met bewoners vraagt continue aandacht.

 

Werkorganisatie

De compacte werkorganisatie met tien medewerkers staat dicht bij haar bewoners en is opgebouwd uit drie delen: verhuur/bewonerszaken, technisch beheer en financiën. Voor elk deel is een eerst verantwoordelijke, deze maken gezamenlijk deel uit van het kernteam. Het kernteam wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder.

De lijnen binnen het - voor het merendeel uit parttime medewerkers bestaand - team zijn kort en de samenwerking is informeel. De directeur – bestuurder rapporteert aan de uit zes personen bestaande Raad van Toezicht (RvT). De huurders zijn betrokken en georganiseerd via de Huurdersorganisatie; het centrale orgaan van de drie bewonerscommissies van de wooncomplexen.

 

Meer informatie vindt u op www.coconwonen.nl

 

De huidige directeur-bestuurder heeft aangegeven terug te willen treden. PublicSpirit is door de RvT gevraagd om de werving en selectieprocedure van een inspirerende, verbindende opvolger te begeleiden. Hiervoor zoeken wij toekomstgerichte kandidaten, met een hart voor senioren en die begrijpen dat een huis voor deze doelgroep veel meer is dan een dak boven je hoofd.

 

 

De functie

 

De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder zijn als volgt samen te vatten:

 

 • draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie en houdt de organisatieontwikkeling in balans met de beschikbare middelen; draagt zorg voor een gezonde financiële huishouding, houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;

 • is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden zoals het volkshuisvestingsbeleid, het financiële beleid, het vastgoedbeleid; bewaakt samenhang en synergie;

 • zet op basis van de huidige koers samen met de organisatie en de RvT de lijnen voor de komende jaren verder uit, zorgt in verbinding voor uitvoering en realisatie (in het bijzonder geldt dit voor de voorgenomen vastgoed projecten) en draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in het werkveld naar visie en strategisch beleid; zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van stakeholders, management en medewerkers;

 • geeft leiding aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert en legt verantwoording af aan de RvT; draagt zorg voor het opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages et cetera;

 • is verantwoordelijk voor het integraal management en de inrichting van de organisatie; motiveert, stimuleert en faciliteert de medewerkers om de organisatie en medewerkers verder te ontwikkelen;

 • treedt op als kritische sparringpartner van de organisatie, levert een bijdrage aan verdere professionalisering van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;

 • vertegenwoordigt Cocon Wonen op alle relevante niveaus en platforms en is verantwoordelijk voor een goede profilering van Cocon Wonen bij de externe partners en realiseert / onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, ketenpartners tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld en is gesprekspartner voor de huurdersorganisatie;

 • geeft inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap, weet kansen te benutten vanuit wet- en regelgeving en zoekt samenwerking met andere partijen;

 • informeert de RvT adequaat door middel van managementinformatie over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvT als een belangrijke sparringpartner.

 • heeft enige affiniteit met renovatie- en/of nieuwbouwprojecten.

 

Algemeen profiel

 

De nieuwe directeur-bestuurder moet echt tussen mensen willen staan, transparant, in verbinding. Met een heldere strategische blik, innovatief en creatief werkend aan het verder innemen van een vooraanstaande positie in de regio. Samen met haar/zijn team, RvT, bewoners, gemeente en andere stakeholders. Daarnaast bouwt de nieuwe directeur-bestuurder concreet en aanspreekbaar verder naar de excellente organisatie die Cocon Wonen wil zijn en neemt zij/hij de lead in het verder oppakken van de ambitieuze sloop/nieuwbouw.

 

Visie: iemand die beseft wat de huidige tijdgeest vraagt van een woningstichting en een directeur; strategisch, koersvast, inhoudelijk en als speler met ambitie in het maatschappelijk veld.

 

Inspirerend: een leidinggevende die mensen meekrijgt, vertrouwen geeft en medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen.

 

Boegbeeld: iemand die snel een relevant netwerk opbouwt en vanzelfsprekend, open en transparant aanspreekbaar is voor de klanten van Cocon Wonen.

Functie-eisen

 

 • strategische werkervaring opgedaan bij een maatschappelijke organisatie, dit kan een woningcorporatie zijn maar hoeft niet, kennis en ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en beheer is echter essentieel;

 • generalist op academisch niveau met strategisch abstractieniveau en het vermogen om een visie en strategie te vertalen naar concrete doelen;

 • ruime financiële kennis en inzicht in en begrip van de voor de woningstichting relevante financiële kengetallen;

 • zakelijke instelling, risicobewust en goede kennis van de bedrijfsvoering;

 • integraal verantwoordelijke leidinggevende die ook day-to-day hands-on kan werken en ervaring heeft met maatschappelijk ondernemen;

 • resultaatgerichte coach die een gemotiveerd team verder kan brengen en concrete doelen haalt;

 • hart heeft voor de huurders; affiniteit met de doelgroep en het thema vergrijzing;

 • uitstekende communicatieve vaardigheden, verbindend, empathisch, enthousiasmerend;

 • politiek sensitief;

 • betrokken bij relevante ontwikkelingen in de regio, wonen in de regio is een pré.

 

Verder neemt Cocon Wonen de competenties over die gelden voor een bestuurder van Toegelaten Instellingen zoals vastgesteld in het BTIV 2015, zie bijlage 1.

 

Arbeidsvoorwaarden

 

Gezien de omvang van de organisatie en de werklast in deze functie betreft het een functie voor circa 24 uur per week, flexibel in te delen. Hierbij bent u als vanzelfsprekend wel altijd aanspreekbaar en bereikbaar. Het salaris voor deze functie is marktconform en is gebaseerd op de CAO Woondiensten (schaal N). De feitelijke inschaling is afhankelijk van achtergrond en ervaring. Hiernaast gelden de voor deze functie gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vervolgaanstelling van drie jaar met uitzicht op nog eens vier jaar (conform Governance Code).

 

Meer informatie

 

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl

Solliciteren

 

U wordt verzocht te reageren vóór zondag 21 februari  2021.

 

PublicSpirit voert in week 3 de gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten in week 8 aan de selectiecommissie presenteren. Vervolgens zal de eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie op dinsdag 9 maart en de tweede ronde op vrijdag 12 maart plaatsvinden.

 

De planning van de gesprekken is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken Cocon Wonen en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

 

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 7338.

 

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure evenals een referentieonderzoek. Een (ontwikkel)assessment kan indien gewenst ook deel uitmaken van de procedure. Omdat Cocon Wonen geen Toegelaten Instelling is wordt de eindkandidaat niet voorgelegd aan de Autoriteit Woningcorporaties.

 

Bijlage 1: Competenties

 

Cocon Wonen neemt de competenties over zoals vastgesteld in het BTIV 2015 bijlage 1.

 

De competenties waar de toekomstige bestuurder aan moet voldoen, zijn weergegeven in alfabetische volgorde:

 

Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de toezichthouders.

 

Besluitvaardig

Neemt op tijd noodzakelijke beslissingen. Onderneemt acties of legt zich vast door het uitspreken van zijn/haar mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes. Is in staat om oplossingen te bieden.

 

Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

 

Leiderschap

Is in staat op inspirerende wijze sturing te geven aan een organisatie. Stimuleert, motiveert en ontwikkelt medewerkers en borgt de vakbekwaamheid van medewerkers om een beoogd doel tot een goed einde te brengen. Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Staat open en biedt ruimte voor kritische discussie en feedback. Zorgt voor een goed draagvlak. Toont leiderschap met moed, ook in kritieke situaties.

Investeert in een professionele relatie met en legt tijdig verantwoording af aan de raad van commissarissen.

 

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid

Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de organisatie. Onderkent haar specifieke rol als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie transparant de invulling daarvan.

 

Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van een woningstichting alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten en zet zo nodig de vereiste organisatorische veranderingen in gang. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

 

Overtuigingskracht

Kan met overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Houdt vast aan zijn/haar (professionele) principes, ondanks druk van anderen.

 

Resultaat- en ‘klant’gericht

Weet op bedrijfsmatige en resultaatgerichte wijze sturing te geven aan de organisatie; heeft hoog kostenbewustzijn en weet medewerkers te stimuleren om op efficiënte wijze invulling te geven aan de organisatiedoelstellingen. Stelt op effectieve wijze kansen, doelen en prioriteiten vast. Is daarbij gericht op het leveren en waar nodig verbeteren van kwaliteit, die aansluit op de wensen en behoeften van huurders, woningzoekenden en andere belanghouders. Geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

 

Stressbestendig

Houdt overzicht en inzicht ook als er tijdsdruk ontstaat. Hij/zij houdt het hoofd koel en laat zich niet leiden door gevoel of emotie. Het is de situatie overzien, ook als er complexe en moeilijke situaties zijn en er naar handelen op adequate wijze.

 

Samenwerkingsvermogen

Brengt samenwerkingsverbanden tot stand (samenwerking met belanghouders) en handhaaft deze. Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Weet intern en extern mensen aan zich te binden en draagvlak te creëren voor zijn/haar handelen.

 

Visie

Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

 

Zelfreflectie

Kan goed naar zichzelf kijken: reflecteert op (en leert van) zijn/haar persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context. Bouwt deze reflectie op een natuurlijke wijze in het handelen in en stimuleert dit binnen de organisatie.

                                                           

                                                                           *************